cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia

Tüzük | Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği
Tüzük
 
BAHÇECİK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NIN ANA TÜZÜĞÜDÜR
 
Madde 01- DERNEĞİN ADI: Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği
Madde 02- DERNEĞİN MERKEZİ: Başiskele
Madde 03- DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN                                          
                   SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
                       Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı hususları yapar ve yerine getirir
                   01-Kocaeli’nde bulunan Bahçecik’lileri bir araya toplamak birlik ve beraberliği sağlamak.
                   02-Beldenin doğal mirasının korunması ve koruma bilincinin topluma                     yaygınlaştırılması, sorunların çözümü için diğer dernek, kamu kurum ve kuruluşları, yerel ve ulusal basın, yayın kuruluşları ile işbirliği sağlamak, projeler üretmek, proje geliştirilmesine katkıda bulunmak.
                  03-Beldede sportif faaliyetlerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlanmak.
                  04-Kültür faaliyetlerinin geliştirilmesi, sinema, tiyatro, şenlik, sergi ve proje yarışmaları gibi etkinliklerde bulunmak.
                  05-Üyeler arasında iletişimi sağlamak, değişik vesilelerle derneğin gerçek amaçları doğrultusunda üyeleri ve duyarlı kesimleri bir araya getirerek sosyal, kültürel etkinlikler yapmak. Dernek etkinliklerini üyelerine ve kamuoyuna yansıtabilmek amacıyla gazete, dergi, bülten, takvim gibi sürekli ya da süreksiz yayınlar çıkartmak, dernek amblemi yaptırıp dağıtmak.
                  06-İlgili makamlardan izin almak kaydı ile çeşitli kurslar açmak.
                  07-Beldede yapılacak olan düğün, nişan, sünnet töreni, hastalık ve ölüm günlerinde ve dini bayramlarda halkın yanında olmak, her türlü maddi ve manevi destek sağlamak.
                  08-Öğrencilere burs vermek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek.
                  09-Beldede bulunan fakir aileleri tespit ederek, giyecek, yiyecek ve kışlık ihtiyaçlarını dernekten sağlamak.
                  10-Dernek adına hibe veya satın alma yolu ile menkul ve gayrimenkul almak ve ihtiyaç fazlasını satmak ve bakımlarını yapmak.
                  11-Derneğe gelir elde etmek amacıyla yemekli gece, piyango, tiyatro, konferans ve eğlence, gezi tertip etmek.
                  12-Üyelerin istirahatını temin etmek amacı ile lokal açmak ve çalıştırmak.
                  13-Federasyon ve konfederasyon kurmak, üye olmak ve ayrılmak.
Madde 04-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
                  Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca  en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir. Türkiye de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Madde 05-ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
                   01-Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kayıp edenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
                  02-Üye aidatlarını iki yıl üst üste yapılan tebligata rağmen ödememesi halinde üyeliği düşürülür.
Madde 06- ÜYELİK HAKLARI:
                    Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.
Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçlendirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Tüzel kişiler ise, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy temsille kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Madde 07-DERNEK GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ:
                   Derneğin zorunlu organları:
                   1-Genel Kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3-Denetim Kurulu’ndan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetim Kurulu
  4. Danışma Kurulu
                   Dernek 4721 medeni kanunun 60. maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu, dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.
Madde 08-GENEL KURULU TOPLAMA ZAMANI:
                   1-Genel Kurul, dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
                   2-Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantısı İKİ YILDA BİR, OCAK ayı içerisinde yapılır. Her iki yılda bir yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Madde 09-ÇAĞRI USULU:
                  Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, atmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde, sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde toplantı yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Madde 10-TOPLANTININ YETER SAYISI:
                   Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Tüzük değişikliği veya derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurullarının tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
Madde 11-TOPLANTI YERI:
                  Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.
Madde 12-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
                  Dernek genel kurul toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. maddede belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
                 Açılıştan sonra toplantıya idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Madde 13-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
                   Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karar bağlanır. Genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.
Madde 14: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
                   Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
                  01-Dernek organlarının seçimini yapmak.
                  02-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
                  03-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.
                  04-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi.
                  05-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
                 06-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
                  07-Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
                  08- Derneğin feshinin görüşülmesi.
                  09-Derneğin şube açılmasına karar verilmesi.
                  10-Genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Madde 15-YÖNETİM KURULU TEŞKILI VE GÖREVLERİ:
                   Yönetim kurulu 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
                   Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
                   1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
                   2-Yönetim Kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip, veznedar seçerler.
                   3-Yönetim Kurulu aralarında mutabık kalacakları günlerde en az ayda bir defa toplanır. Karalar ekseriyetle alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
                  4-Genel kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.
                  5-Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
                  6-Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulu halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek.
Madde 16-YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:
                 Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Madde 17-DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
                  Denetleme kurulu 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantısında bir başkan ve üyelerini belirler.
                  Denetim Kurul: Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
                  Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve etkinliklerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 18- DANIŞMA KURULU:
Derneğin, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olanlar, mevcut Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ve Denetim Kurulu Asil Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Dernek Başkanları, Okul Müdürleri, Eski Bahçecik Belediyesi Başkanları, Meclis Üyeleri, Cami İmamları, Siyasi Parti Temsilcileri, Bahçecik’li İşadamları ve Esnaflar, mevcut yönetim kurulunun davet edeceği kişilerden oluşur. Derneğin devamı süresince görev yapar. Danışma Kurulu, Dernek yönetiminin danışma organıdır. Derneğin, amaç ve ilkelerine uygun olarak yapmış olduğu çalışmalar konusunda gerek gördüğünde Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde önerilerde bulunabilir. Danışma Kurulu’na, Derneğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu Sekreteri, Danışma Kurulu’nun da Sekreteri olup yokluğunda, Yönetim Kurulu’nun yetkilendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi, Danışma Kurulu Sekreteri olarak görev yapar. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun yazılı çağrısı ile yılda 2 (iki) kez olağan; gerek duyulduğunda ise, olağanüstü olarak toplanır. Ayrıca Danışma Kurulu üyelerinin 1/5 (beşte birinin) Yönetim Kurulu’na yazılı başvurusu üzerine, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu’nun bu istem karşısında en geç 30 (otuz) gün içinde Danışma Kurulu’nu olağanüstü olarak toplantıya çağırma zorunluluğu vardır. Danışma Kurulu, toplantıya katılan üyelerce, toplantı yeter sayısı aranmaksızın toplanır.
Madde 19- ÇALIŞMA GRUPLARI:
Çalışma Grupları,
1.      Gençlik ve Spor Çalışma Grubu 
2.      Eğitim, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu;
3.      Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu;
4.      Kurumsal Gelişim Çalışma Grubu;
5.      Ulusal ve Uluslararası İlişkiler ve Projeler Çalışma Grubu;
6.      Kentsel ve Kırsal Yaşam Çalışma Grubu;
7.      Üye İlişkileri Çalışma Grubu; 
8.      Basın Yayın ve Arşivleme Çalışma Grubu;
9.      Tarih Araştırmaları Çalışma Grubu;
10.    İşletme ve İstihdam Geliştirme Çalışma Grubu;
adı altında oluşturulan ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari 3 (üç)’er üyeden oluşur. Söz konusu gruplara, süreli veya süresiz olarak yine Yönetim Kurulu’nca seçilen ve sayısı belirlenen yeni Çalışma Grupları da ilave edilebilir. Çalışma Grupları, ilk toplantısında kendi aralarında belirlenecek bir yöntemle birer Grup Sorumlusu belirler. Ayrıca, Çalışma Grupları’na, mevzuat gereğince Dernek Üyesi olma koşullarını taşımayan, ancak mesleklerinde uzman olan kişiler de Gönüllü Üye veya Danışman olarak seçilebilir. 
Çalışma Grupları, birer düşünce ve proje üretim merkezi gibi çalışırlar. Derneğin amaçlarına uygun konu ve sorunları irdeleyip sosyal ve toplumsal sorunların çözümüne ilişkin proje ve politikalar geliştirirler. Yönetim Kurulu’nun onayı ile projelerin kamuoyuna tanıtılması ve hayata geçirilmesini üstlenirler. Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler sunarlar. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nca gerek duyulduğu zamanlarda yapılacak olan yönetim kurulu toplantılarında rapor ve programlarını sunarlar.
Her Çalışma Grubu, diğer Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu ile görüş alışverişinde bulunur.   Çalışma Grupları’nın Çalışma Esas ve Görevleri, Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak yürürlüğe girecek olan bir Yönetmelikle belirlenir.
Madde 20-GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERIN İDAREYE                       
                  BİLDİRİLMESİ:
                  Dernekler Genel Kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
                  Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidir.
Madde 21-DERNEĞİN ŞUBESİ:
                  Derneğin şubesi yoktur.
Madde 22-ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ YILLIK AİDAT MİKTARI:
                  Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 12.00 TL olup, bu miktar genel kurulca azaltılır ve çoğaltılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üye ödenti vermek zorunda değildir.
Madde 23-DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:
                  Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini İçişleri Bakanı veya mülki idari amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.
                  Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 24-DERNEĞİN GELİRLERİ:
                  Derneğin gelirleri,
                  1-Üye Aidatları.
                  2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler.
                  3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
                  4-Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.
Madde 25-DEFTER VE KAYITLAR:
                  Dernek işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.
                  İşletme hesabı esasına defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.
                  Bilanço esasına geçen dernekler üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
                  Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernekler Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir veya defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
                  Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
A)    İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler;
1-Üye Kayıt Defteri.
2-Karar Defteri.
3-Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri.
4-Verne Defteri.
5-Demirbaş Defteri.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
               B) Bilanço esasına göre tutulacak defterler;
                     1-Karar Defteri.
                     2-Üye Kayıt Defteri.
                     3-Evrak Kayıt Defteri.
                     4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
                     5-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri.
Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli VERGİ Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.
Madde 26-DERNEĞİN GELİR GİDER BELGELERİ:
                  Derneğin gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Derneğin gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
                  Dernek Giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, gelir vergisi kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenlerler.
                  Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Aynı Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.    
                  Bu belgeler yönetmenlikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
 
 
 
Madde 27-ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLU:
                  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerlerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.
                  Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
                 Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Madde 28-YETKİ BELGESİ:
                  Dernek adına gelir tahsili edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi, dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir.
                  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir. Yetki belgesinin suresi yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Madde 29-TAŞINMAZ MAL EDİNME:
                  Dernek genel kurullarının yetki vermesi üzerine, yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir. Veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
Madde 30-TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
                  Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3’nün oyları ile görüşülür, buna göre;
                 1-Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi,
                 2-Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunanların üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu takdirde yönetim kurulu üyelerinin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün çoğunluğudur.
Madde 31-DERNEĞİN FESHİ:
                  Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi, genel kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Madde 32-DERNEĞİN TASFİYESİ:
                 Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul ve gayrimenkulleri ve nakitleri en yakın Kızılay Şubesi’ne devredilir.
                 Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ve nakitleri, derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.
Madde 33-DERNEĞİN LOKALI:
                 Dernek çay ocağı 5253 sayılı dernekler kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük mülki amirliğine izin almak suretiyle dernek lokali açılır. Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez. Kumar oynanmaz.
Madde 34-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
                 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz
Madde 35-HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
                Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 35 (Otuzbeş) maddeden ibarettir.
 
 
 
 
 
                                                YÖNETİM KURULU
 
  
       Başkan                         2. Başkan                     Muhasip                    Sekreter
 Kemal DEMİR                  Murat KARAN               Erhan ÇETİN             Yusuf MANDIRA
 
 
 
 
 
 
 
      Üye                          Üye                           Üye                        Üye                         Üye
Seniha ÖZDİL       Saim ANLAĞAN        Turgay ATAGAN        Atilla ÇAKIR           İlker DURAN